Trang chủThông tin ngày mớiTỉnh ủy ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 – 2025

Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 – 2025

Ngày 16. 6, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ký ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 – 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ; chuẩn bị nguồn nhân sự, cơ cấu cán bộ trẻ, nữ cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và những năm tiếp theo.

Thực hiện luân chuyển để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, thử thách cán bộ qua thực tiễn công tác, giúp cán bộ trưởng thành toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ ở những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương và cán bộ cấp trưởng một số ngành không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu việc luân chuyển cán bộ phải căn cứ vào quy hoạch và yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh khi luân chuyển. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tổ chức quán triệt, triển khai để cán bộ, đảng viên thông suốt về tư tưởng; nghiêm túc chấp hành quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối tượng và chức danh luân chuyển bao gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luân chuyển về cấp huyện giữ chức vụ bí thư cấp ủy cấp huyện.

Giám đốc sở, ban, ngành và tương đương còn đủ tuổi công tác 02 nhiệm kỳ trở lên luân chuyển về cấp huyện giữ chức vụ bí thư cấp ủy cấp huyện.

Phó Giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương được quy hoạch Tỉnh ủy còn đủ tuổi công tác 02 nhiệm kỳ trở lên, luân chuyển về cấp huyện giữ các chức vụ phó bí thư cấp ủy cấp huyện; chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp đặc biệt nổi trội thì có thể xem xét luân chuyển bố trí giữ chức vụ bí thư cấp ủy cấp huyện.

Cán bộ đang giữ chức vụ trưởng phòng cấp tỉnh được quy hoạch Tỉnh ủy hoặc quy hoạch chức vụ giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương trở lên, còn đủ tuổi công tác ít nhất 03 nhiệm kỳ luân chuyển về cấp huyện giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp đặc biệt nổi trội thì có thể luân chuyển giữ chức vụ phó bí thư cấp ủy cấp huyện.

Các đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp huyện được quy hoạch Tỉnh ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cụ thể: Bí thư cấp ủy cấp huyện luân chuyển chủ yếu về làm giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương; cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;  

Phó bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện luân chuyển chủ yếu về làm phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương. Trường hợp đặc biệt nổi trội thì có thể luân chuyển giữ chức vụ giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương;

Các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, còn đủ tuổi công tác ít nhất 03 nhiệm kỳ luân chuyển lên tỉnh bố trí giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp đặc biệt nổi trội thì có thể luân chuyển giữ chức vụ phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương.

Luân chuyển các đồng chí bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương, chủ yếu bố trí giữ chức vụ tương đương.

Luân chuyển các đồng chí cấp trưởng các ngành Thanh tra, Tài chính cấp tỉnh, cấp huyện để thực hiện chủ trương cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp, chủ yếu bố trí giữ chức vụ tương đương.

Luân chuyển ngang giữa khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, khối Nhà nước, chủ yếu bố trí giữ chức vụ tương đương.

Luân chuyển cán bộ ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp, chủ yếu bố trí giữ chức vụ tương đương.

Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chủ yếu bố trí giữ chức vụ tương đương. Trường hợp khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Hình thức luân chuyển: Từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị tỉnh. Trước mắt, ưu tiên luân chuyển cán bộ để kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đang khuyết cán bộ; tăng cường cán bộ ở những nơi khó khăn về công tác cán bộ.

Thời gian luân chuyển Phải đảm bảo ít nhất đủ 03 năm (36 tháng) trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Duy Uyên

Bình chọn

ĐỌC NHIỀU