Trang chủThông báothông báoTHÔNG BÁO Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ X (2015-2016)

THÔNG BÁO Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ X (2015-2016)

UBND TỈNH QUẢNG NAM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      BAN TỔ CHỨC                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ                              

HUỲNH THÚC KHÁNG                                                                    Quảng Nam, ngày 9  tháng 5  năm 2016

         LẦN THỨ X

   

          Số:  32/TB-BTC                               

                                                                                                                 

 THÔNG BÁO

Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam

 lần thứ X (2015-2016)

 

         

 Căn cứ Quyết định số 1555-QĐ/UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam, Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam thông báo Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ X (2015-2016) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự giải.

3. Tác giả, nhóm tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan.

II. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG VÀ TIỀN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải: Bao gồm các loại giải sau:

a. Báo viết  (báo in và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

– Giải Ký báo chí  (gồm các thể loại: Phóng sự, bút ký, ký sự , ghi chép.)

– Giải Bài phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận, sổ tay phóng viên.

b. Báo hình (báo in và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

– Giải Tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

– Giải Phóng sự dài, Phim tài liệu.

c. Báo  nói (phát thanh và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải Bài phản ánh, tường thuật, chương trình phát thanh trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm trực tuyến.

d. Ảnh báo chí ( báo in và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh.

2. Số lượng giải thưởng.

– Báo viết, báo hình: Mỗi loại giải có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

– Báo nói và ảnh báo chí: Mỗi loại giải thưởng có tối đa 01 giải Nhất, 01giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải khuyến khích.

– Căn cứ vào chất lượng tác phẩm, số lượng Giải thưởng do Ban Giám khảo xét, chọn và tham mưu Trưởng ban Tổ chức quyết định, nhưng tối đa không vượt mức số lượng giải thưởng quy định.

4. Tiền thưởng.

                    – Giải Nhất:                        10.000.000đ;

                    – Giải Nhì:                            7.000.000đ;

                    – Giải Ba:                              5.000.000đ;

                    – Giải Khuyến khích:            2.000.000đ.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI

1. Nội dung:

  – Là những tác phẩm báo chí phản ảnh về vùng đất và con người Quảng Nam đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước (báo viết, phát thanh, truyền hình và báo điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động),  trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2015 đến 24/3/2016.

   – Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

   – Phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam.

 – Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

2. Hình thức thể hiện tác phẩm:

a- Đối vói tác phẩm báo viết, báo nói:

– Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

– Tác phẩm báo chí (báo nói) có âm thanh, thì âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và có thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. Trường hợp tác phẩm dự giải là chương trình phát thanh trực tiếp, thì thời lượng không quá 90 phút.

– Tác phẩm công bố trên báo điện tử phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in đăng lại trên báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết.

b– Đối vói tác phẩm báo hình:

– Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

– Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

d- Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

– Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

– Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quả 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

3. Quy định về tác phẩm tham  dự giải.

   – Tác phẩm tham gia dự giải không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

– Tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

– Tác phẩm đề cập đến các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

 – Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ  tập thể, cá nhân liên quan.

– Không giới hạn tác phẩm báo chí tham gia dự giải của cùng một tác giả.

          

IV. CÁCH THỨC LẬP HỒ SƠ DỰ GIẢI 

        – Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: (theo mẫu) Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những hồ sơ không đúng theo quy định sẽ bị loại. Ban tổ chức Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt giải.

            – Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm  bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

           Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đon vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

            Đối vói tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

           Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm X 24cm (ảnh đơn) và 12cm X 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

            – Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này. 

          

           V. THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM

           – Thời hạn nhận tác phẩm: Từ khi công bố Thể lệ đến ngày 31/5/2016, theo dấu Bưu điện.

           – Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam. Số 11 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0510.3812 283 – DĐ: 0934 967 372

           + Tác giả, nhóm tác giả công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh gửi tác phẩm dự giải về Ban Thư ký chi hội nhà báo của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thư ký các chi hội có trách nhiệm xét chọn tác phẩm và lập danh sách tác phẩm dự giải, gửi kèm hồ sơ dự giải về  Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

           + Tác phẩm dự giải của các tác giả, nhóm tác giả là những người không thuộc biên chế các cơ quan báo chí trong tỉnh, gửi trực tiếp tác phẩm dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

                  – Tổng kết và trao thưởng: Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 (1925 – 2016)

            VI.PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

                  –  Ban tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập Ban giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của  Ban Tổ chức Giải thưởng. 

           – Ban giám khảo quyết định thành lập các Tiểu ban Giám khảo chuyên ngành cho mỗi loại hình báo chí và ban hành phương thức đánh giá, chấm điểm làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải. Tác phẩm được đề nghị công nhận giải phải được ít nhất 2/3 số thành viên Ban Giám khảo đồng ý.

                   – Kết quả giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

                    

                                                                                                               TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG  

                                                                                                                  TRƯỞNG BAN

                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                                       Lê Văn Thanh                                                                                          

 

                                   

 

 

Phiếu đăng ký dự Giải thưởng báo chí  Huỳnh Thúc Kháng

tỉnh Quảng Nam – Lần thứ IX (2015 -2016)

 

 

 

                   Loại hình báo chí:

 

Số TT

Họ và tên tác giả, nhóm tác giả

(Tên thật, bút danh)

Chi hội hoặc nơi công tác, nơi ở

Tên tác

phẩm

 báo chí

Thể loại

Cơ quan báo chí đã sử dụng

tác phẩm

Ngày, tháng năm in hoặc phát sóng

Điện thoại liên hệ

Ghi chú

                                                                                       

                                                         …………., Ngày…..tháng…năm 2016

                                                             Tác giả, nhóm tác giả

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU