Trang chủChính TrịKết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam bầu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam bầu

Sáng nay 29/12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ 19. Ngoài các nội dung theo luật định, Kỳ họp đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kết quả cụ thể như sau:

I. Khối Hội đồng nhân dân tỉnh

 • Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm  92% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm : 03 phiếu (chiếm 06 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm  2% tổng số phiếu).

 • Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 88 % tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm : 05 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu).

 • Ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 90% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 5 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu)

 • Ông Đinh Văn Hươm, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 86% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 7 phiếu (chiếm 14% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu)

 • Bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 92% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 3 phiếu (chiếm 6% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu)

 • Ông Hà Đức Tiến, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 82% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 8 phiếu (chiếm 16% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu)

II. Khối Ủy ban nhân dân tỉnh

 • Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 27 phiếu (chiếm 54% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 21 phiếu (chiếm 42% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu)

 • Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 31 phiếu (chiếm 62% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 19 phiếu (chiếm 38% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu)

 • Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 10 phiếu (chiếm 20% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 36 phiếu (chiếm 72% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 4 phiếu (chiếm 8% tổng số phiếu)

 • Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm 64% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 3 phiếu (chiếm 6% tổng số phiếu)

 • Ông Nguyễn Như Công, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 22 phiếu (chiếm 44% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 24 phiếu (chiếm 48% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 4 phiếu (chiếm 8% tổng số phiếu)

 • Ông Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 86% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 7 phiếu (chiếm 14% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu)

 • Ông Đặng Bá Dự, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Công Thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 19 phiếu (chiếm 38% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 23 phiếu (chiếm 46% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 8 phiếu (chiếm 16% tổng số phiếu)

 • Ông Đặng Văn Đào, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 68% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu)

 • Bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 29 phiếu (chiếm 58% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 19 phiếu (chiếm 38% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu)

 • Ông Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 35 phiếu (chiếm 70% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu)

 • Bà Trương Thị Lộc, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 60% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 18 phiếu (chiếm 36% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu)

 • Ông A Lăng Mai, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 25 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu)

 • Ông Mai Văn Mười, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 16 phiếu (chiếm 32% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 29 phiếu (chiếm 58% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 5 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về)

 • Ông Đặng Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm 64% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 18 phiếu (chiếm 36% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu)

 • Ông Phạm Hồng Quảng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 13 phiếu (chiếm 26% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 30 phiếu (chiếm 60% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 7 phiếu (chiếm 14% tổng số phiếu)

 • Ông Lê Trung Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 86% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 6 phiếu (chiếm 12% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu)

 • Ông Nguyễn Phi Thạnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu (chiếm 56% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 22 phiếu (chiếm 44% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu)

 • Ông Nguyễn Quang Thử, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 60% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 17 phiếu (chiếm 34% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 3 phiếu (chiếm 6% tổng số phiếu)

 • Ông Phạm Viết Tích, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 23 phiếu (chiếm 46% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu)

 • Ông Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 82% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 9 phiếu (chiếm 18% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu)

 • Ông Văn Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 68% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp        : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu)

 • Ông Thái Viết Tường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 31 phiếu (chiếm 62% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm                : 17 phiếu (chiếm 34% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp         : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu)

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU