Thông báo tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 686/UBND-KGVX ngày 15/2/2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 02 năm 2020.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 431/BGDĐT-GDTC về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên và học sinh do dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

Nguồn: quangnam.gov.vn

Toàn văn Công văn tải về tại đây