Quảng Nam: Trung tâm Hành chính công giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99%

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quý III.2019, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở. Trong đó, UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan đến danh mục TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của các sở gồm, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Y tế, Giao thông vận tải, VH-TT&DL.

Hiện nay số TTHC đưa vào tiếp nhận và trả kết quả của 17 sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 1.439 TTHC và 82 TTHC của 3 cơ quan gồm Công an tỉnh, Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Như vậy có tổng cộng có 1.521 TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 54.174 hồ sơ và giải quyết 50.837 hồ sơ; trong đó trước và đúng hạn 50.154 hồ sơ (đạt 99%), trễ hạn 683 hồ sơ (1%). Hiện Trung tâm hành chính công tỉnh đang đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đến nay, số TTHC cung cấp trực tuyến mức 3 là 483, số TTHC cung cấp trực tuyến mức 4 là 72.

Văn Trường – Duy Uyên