Hội nghị Ban chấp hành liên hiệp các hội KH-KT

Sáng 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9, khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, nhưng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đã tập trung triển khai thực hiện đảm bảo nhiệm vụ của tỉnh giao. Liên hiệp hội và các hội thành viên đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức tốt các đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học, tập trung cao cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo, giải thưởng công nghệ; hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào sáng tạo, khởi nghiệp của tỉnh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Liên hiệp hội cũng đã triển khai thực hiện tốt việc tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề về: mối nguy hiểm của rác thải nhựa đối với môi trường, hội thảo sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng và phục vụ sinh hoạt… Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động đội ngũ trí thức gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, nhà nước và có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ban Chấp hành Liên hiệp hội bầu ông Hồ Quang Bửu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh Quảng Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ban Chấp hành Liên hiệp hội thống nhất bầu bổ sung đồng chí Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khoá 5 nhiệm kỳ 2016-2021.

Dương Oanh-Phúc Lâm