Gần 500 TTHC mức độ 3, 4 thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61 tại các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Đã có 1.521 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; trong đó các sở, ban ngành giải quyết tại trung tâm là 1.439 thủ tục và 82 thủ tục hành chính do 3 cơ quan ngành dọc giải quyết.

 Đáng nói, hiện đã có 498 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 35% tổng số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại trung tâm; đồng thời cũng đã phê duyệt 646 thủ tục hành chính thực hiện quy trình 4 bước. Tính đến 20/7 vừa qua, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận 46.735 hồ sơ và giải quyết 43.809 hồ sơ; trong đó, trước và đúng hạn 43.231 hồ sơ, tương đương với 99% số hồ sơ được tiếp nhận; và vẫn còn tới 577 hồ sơ trễ hạn. Các cơ quan có tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100% là Sở Công Thương, Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở VHTT&DL, Sở Nội vụ và Công an tỉnh…

Các cơ quan có tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100% là Sở Công Thương, Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở VHTT&DL, Sở Nội vụ và Công an tỉnh…

Tính đến thời điểm này, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và phần mềm một cửa điện tử đang được triển khai vận hành thông suốt, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. Đã có 7/18 huyện, thị, thành phố sử dụng phần mềm, hệ thống phần mềm của tỉnh đã kết nối, đồng bộ dữ liệu thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Hiền Viên – Trung Hiếu