Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam lấy ý kiến dự thảo luật Biên phòng Việt Nam

Sáng 16/9, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình chủ trì cuộc họp với các Sở, Ban, Ngành liên quan lấy ý kiến góp ý về luật Biên phòng Việt Nam. Dự họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Hoàng Minh.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam – Phan Thái Bình khẳng định Quảng Nam là địa phương có đường biên giới dài, hệ thống đường mòn, lối mở phức tạp rải rác các địa phương. Việc xây dựng dự luật có ý nghĩa quan trọng trong góp phần cụ thẻ hóa các chủ trương của đảng cũng như đáp ứng các nhu cầu thực tiễn đối với các cấp, các ngành, lực lượng biên phòng trong xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới.

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam có 6 chương, 36 điều. Nội dung cơ bản xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của bộ đội biên phòng; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ quyền hạn, chế độ chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao sự cần thiết, mục đích, quan điểm xây dựng và ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh tham gia sửa đổi một số câu từ làm rõ nghĩa thêm các điều khoản quy định trong luật, các đại biểu cũng tập trung bổ sung một số nội dung liên quan đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác biên phòng địa phương.

Tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình cho biết, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để có cơ sở báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới

Ngọc Trang – Quốc Thành