1150 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020

Theo thông tin từ UBND tỉnh, trong năm 2020, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1150 doanh nghiệp, chỉ bằng 85,8% so với năm 2019; với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 8.000 tỷ đồng, bằng 51% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, trong năm 2020 toàn tỉnh có 109 doanh nghiệp đăng ký giải thể; gần 500 doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt, tăng 34% so với năm 2019. Số doanh nghiệp đăng ký mới giảm nhưng số doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cũng như việc đầu tư mới vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, trong thời gian đến UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển.

Đại Quang