Ứng dụng đèn LED trong đánh bắt hải sản xa bờ (29-10-2019)