Nói không với rác thải nhựa từ ngành giáo dục (7-3-2020)