Mặt trận tham gia phòng chống Covid-19 (22-4-2020)