Kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019