Tiên Sơn – sắt son tình dân nghĩa Đảng(12-10-2020)