Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (6-5-2020)