Chuyên mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (3-6-2020)