Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – Tiềm năng và phát triển (25-5-2019)