Chương trình Khách mời trường quay Vốn cho khởi nghiệp và vai trò của phụ nữ trong khởi nghiệp (17-5-2019)