Đoàn Văn nghệ sĩ kháng chiến Khu 5 thời kỳ chống Mỹ viếng hương tại Điện Bàn, Duy Xuyên

Nhân chuyến hành quân về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, sáng 11/5, đoàn văn nghệ sĩ kháng chiến Khu 5 thời kỳ chống Mỹ bắt đầu chuyến về thăm chiến trường xưa đã đến đặt vòng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ, các mẹ VNAH, các văn nghệ sĩ, bạn chiến đấu đã anh dũng chiến đấu hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.