QUẢNG BÁ HỘI CHỢ TRIỄN LÃM, TRUNG BÀY, GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP NĂM 2019