CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT, THÔNG TIN LƯU ĐỘNG “CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG ĐẠ DỊCH COVID – 19”