CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRÒ XỨ QUẢNG – SỐ 1, QUÝ III, NĂM 2020