CÁC HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ PHẨM QUYỀN XỬ PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19