UBND tỉnh ra mắt Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử

Chiều ngày 24/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp ra mắt Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh, đồng thời lấy ý kiến, góp ý các thành viên nhằm xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2019.

Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh có 17 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử. Theo kế hoạch hoạt động năm 2019, Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020; khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh và nhu cầu kết nối với các hệ thống thông tin quốc gia….Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung hoàn thiện ý nghĩa câu từ, bổ sung một số nội dung trong quy chế, kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo. Trong đó nhiều ý kiến cho rằng: cần bổ sung  công tác tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ chuyên trách phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin các Sở, ngành, địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu chung của tỉnh; khảo sát, đánh giá hạ tầng kết nối các hệ thống thông tin dùng chung và chuyên ngành hiện có của tỉnh…Trên cơ sở ý kiến đóng góp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân yêu cầu bộ phận văn phòng tổng hợp hoàn thiện dự thảo quy chế, kế hoạch để sớm ban hành thực hiện.

Ngọc Trang – Phúc Lâm