UBND CÁC CẤP ĐƯỢC GIAO CÁC NHIỆM VỤ

Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã nêu rõ nhiệm vụ của UBND các cấp cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định của trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác bầu cử ở cơ sở, nhất là việc lập và niêm yết danh sách cử tri, xác định hợp lý các khu vực bỏ phiếu, lựa chọn người có uy tín, chuyên môn, thạo việc để thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử … đảm bảo đúng qui định của pháp luật. Cùng với đó, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị Trung ương và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phục vụ cho cuộc bầu cử và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong việc bầu cử. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm  an  ninh, trật tự tại những địa  bàn trọng điểm,  khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, những khu vực nhạy cảm dễ xảy ra cháy nổ; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Trích CT 03 UBND tỉnh QN