Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Sáng 25/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp của Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong năm 2019, Hội đồng thi đua – khen thưởng tập trung triển khai tốt những nhiệm vụ công tác trọng tâm. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu, đặc biệt là 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động trên địa bàn tỉnh như “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”. Công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, kịp thời, chính xác và có tính tiêu biểu. Năm 2020, Hội đồng sẽ tập trung tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh (nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát và đẩy lùi); tham mưu UBND tỉnh đăng ký các giao ước thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thi đua – khen thưởng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, xét khen thưởng các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, khen thưởng cụm, khối thi đua và các trường hợp khen thưởng cấp nhà nước.

Kim Ngân – Minh Quân