Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020

      UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/6/2020 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020.

    Chỉ thị nêu rõ: Sở Giáo dục và Đào tạo – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020: Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi và tuyển sinh các cấp năm 2020. Chỉ đạo cho các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền rộng rãi Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết, thực hiện và giám sát. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, đảm bảo các kỳ thi và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế: các trường học có bố trí Điểm thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, tường rào, ánh sáng… (không bố trí Điểm thi tại những nơi không đảm bảo về cơ sở vật chất, gây mất an toàn, an ninh, trật tự).

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, giải thích về mục đích, tính chất của các kỳ thi, tuyển sinh; thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông những điểm mới quy chế tuyển sinh, công khai về chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp để nhân dân hiểu rõ.

Thực hiện chặt chẽ việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, đặc biệt đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn quy định.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị coi thi, chấm thi, nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh.  Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi tỉnh, đề xuất phương án bố trí lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, Bưu điện, Điện lực phù hợp, phục vụ tốt kỳ thi. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi người nắm vững mục đích, yêu cầu và các quy định về kỳ thi và tuyển sinh. Cử cán bộ có trách nhiệm trực cơ quan thường xuyên trước, trong và sau kỳ thi để xử lý các vấn đề phát sinh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 tại địa phương mình, thành lập Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện. Tổ chức hội nghị với các xã, phường, thị trấn và ngành chức năng để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các kỳ thi năm 2019, trên cơ sở đó đề ra phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các kỳ thi năm 2020.