Tăng cường trách nhiệm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm so với quy định, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm, giải quyết theo đúng quy định.

Tại thông báo số 309 ngày 10.9.2019, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá những tồn tại trong công tác quản lý đất đai, nhất là công tác quản lý hiện trạng sử dụng đất, công tác quản lý đất đai vùng Đông của tỉnh; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT Quảng Nam tổng hợp và đề xuất giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian đến. Tham mưu báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

LONG PHI