Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, lao động qua đào tạo đạt 70 – 75%

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 255 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW (ngày 15.1.2019) của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Theo đó, tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2025, lao động qua đào tạo đạt 70-75%.

Đối với nguồn nhân lực, kế hoạch đặt ra đến năm 2025 phấn đấu tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 34%, công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 31%, dịch vụ chiếm khoảng 35% tổng số lao động toàn tỉnh. Lao động qua đào tạo đạt 70 – 75%; trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm khoảng 35%. Tăng tỷ lệ lao động kỹ thuật lên khoảng 43 – 45%, hướng vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường.Đến năm 2035, phấn đấu tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm dưới 25% tổng số lao động toàn tỉnh. Đến năm 2045, tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực này còn chiếm dưới 15%. Năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh được nâng lên đáng kể, có khả năng làm chủ tư liệu sản xuất và ứng dụng khoa học cao.

Văn Trường – Duy Uyên