Quảng Nam ban hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo quy định này, những dự án đầu tư có sử dụng các khu đất, quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và công bố danh mục dự án. Việc thẩm định các nội dung: danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư cũng được tỉnh giao cơ quan chuyên trách tiến hành chặt chẽ; áp dụng hình thức sơ tuyển quốc tế cho các dự án đầu tư có sử dụng đất có tổng chi phí thực hiện dự án từ 120 tỷ đồng trở lên ; Áp dụng sơ tuyển trong nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất có tổng chi phí thực hiện dự án dưới 120 tỷ đồng. Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư gồm: chỉ định nhà đầu tư; đấu thầu rộng rãi trong nước; đấu thầu rộng rãi quốc tế…Tỉnh cũng ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quy định này hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm các dự án: nhà ở, khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, khu đô thị mới…

Hiền Viên – Trung Hiếu