Nông Sơn:  sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019

Chiều 22/8, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.

Trong thời gian qua,  huyện Nông Sơn đã triển khai xây dựng nền Quốc phòng toàn dân một cách tích cực, toàn diện, vững chắc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được triển khai hiệu quả.  Theo đánh giá, 10 năm qua, thực hiện nhiệm vụ về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, huyện đã từng bước xây dựng khu vực phòng thủ của huyện, chất lượng công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh được nâng cao, sức mạnh tổng hợp của lự lượng vũ trang huyện ngày càng được tăng cường, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quốc phòng toàn dân.

Thu Phương