Nông Sơn đạt bình quân 13,71 tiêu chí nông thôn mới mỗi xã

Trong giai đoạn 2010 – 2020, huyện Nông Sơn đã huy động được hơn 916 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, tạo sự khởi sắc cho diện mạo nông thôn địa phương.

Cùng với nguồn kinh phí này, Nông Sơn cũng vận động nhân dân hiến hơn 100 nghìn m2 đất, tham gia hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp gần 22km đường giao thông nông thôn, 40km kênh mương nội đồng, các công trình thủy lợi hóa đất màu, các thiết chế văn hoá, thể thao, trường học… Huyện còn thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân thông qua các chương trình như: chương trình 135, chương trình khuyến nông – khuyến công… Đặc biệt, việc đẩy mạnh phát triển du lịch đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Đến nay, toàn huyện đạt được 96 tiêu chí NTM, bình quân 13,71 tiêu chí/xã, tăng 94 tiêu chí so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 25 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,13%, giảm hơn 48% so với năm 2011.

Kim Ngân – Tấn Châu