Người huyện nghèo xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài được vay tối đa bằng 100% chi phí theo hợp đồng đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Đây là nội dung Quyết định vừa được Thủ tư ớng Chính phủ vừa ký duyệt. Theo đó, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy địn ; người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên. Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với người lao động về việc trả gốc nhưng tối đa không quá 12 tháng/lần.