Nam Giang di dời, bố trí tái định cư cho hơn 500 hộ dân

Thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế – xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025, trong 3 năm từ 2016 đến 2018, huyện Nam Giang đã di dời, bố trí tái định cư cho 514 hộ dân trên địa bàn.

Trong số này, có 441 hộ di dời do ảnh hưởng thiên tai, 35 hộ sống phân tán, thưa thớt, có điều kiện khó khăn về đất sản xuất, nước sinh hoạt và 38 hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh 37 hộ được bố trí tái định cư tập trung, 8 hộ chỉnh trang, gần 470 hộ còn lại được bố trí theo hình thức xen ghép – đây được xem là hình thức sắp xếp dân cư phù hợp với điều kiện thực tế tại Nam Giang. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ của nhà nước, địa phương cũng hỗ trợ người dân ngày công lao động khi xây dựng nhà mới. Theo đánh giá, công tác di dời, bố trí, sắp xếp dân cư đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như mức độ tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho nhân dân, bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, nhiều hộ đã được hỗ trợ nhà ở, xoá tình trạng nhà tạm bợ, dột nát. Theo kế hoạch, Nam Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh di dời, bố trí, sắp xếp tái định cư cho 585 hộ trong 2 năm 2019 và 2020, với kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ gần 47 tỷ đồng.

Kim Ngân – Tấn Chấu