Liên đoàn lao động tỉnh hội nghị tổng kết phong trào Công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn năm 2019

Sáng 14/1, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn năm 2019 và tuyên dương Cấp ủy viên là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn, sự phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đoàn viên và tổ chức Công đoàn; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được chú trọng; công tác tài chính công đoàn ngày càng hiệu quả, thiết thực; chất lượng công tác nữ công được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hoạt động đối ngoại phát huy hiệu quả… nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Trong năm 2019, đã có 12 chỉ tiêu vượt  và 03 chỉ tiêu đạt so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

Dịp này,Liên đoàn lao động tỉnh tuyên dương 17 Cấp ủy viên là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đại Quang