Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay vốn sản xuất, kinh doanh được quy định như thế nào ?

htth copy

 

Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay vốn sản xuất, kinh doanh được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975 ?