Họp thông qua đề án về chức danh không chuyên trách

Sáng 25/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung trình kỳ họp 15, HĐND tỉnh khoá IX gồm: Đề án về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 241 xã phường thị trấn với 1.240 thôn. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hiện nay là 3.720 người. Kinh phí trả chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố mỗi năm hơn 80,5 tỷ đồng. Theo dự thảo Đề án: số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 3 người được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước và gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Mức phụ cấp hằng tháng được đề xuất với hệ số 1,66 đối với người hoạt động không chuyên trách ở các thôn có từ 360 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo. Hệ số 1 đối với các thôn còn lại và tổ dân phố.

Theo các đại biểu dự họp cần rà soát lại đột ngũ cán bộ không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố với số lượng phù hợp; đồng thời rà soát các chính sách hiện hành đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn để tránh chồng chéo sau khi ban hành Nghị quyết; đồng chí Lê Trí Thanh cũng yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu đưa ra bộ tiêu chí phù hợp để xét việc duy trì các chi hội tại các thôn trọng điểm; có sự điều chỉnh phù hợp để tiếp tục xem xét, thông qua trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp lần thứ 15 sắp tới.

Dương Oanh-Minh Quân