Họp bàn công tác tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2021

Sáng 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Cục Thống kê và các Sở, ngành liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm trưởng ban. Trong cuộc điều tra này, đối tượng điều tra được xác định là đơn vị cơ sở hay còn được gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn. Đối tượng điều tra bao gồm các loại cơ sở: Cơ sở SXKD của doanh nghiệp/hợp tác xã; cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội… Đối với 62 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hoạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, điện lực, bảo hiểm, hàng không, đường sắt, ngân hàng có nhiều đơn vị cơ sở đóng trên phạm vi cả nước, Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra văn phòng quản lý và các đơn vị cơ sở hoạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh. Cuộc Tổng điều tra thực hiện đối với tất cả các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế từ ngành A đến ngành U theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018)  trừ ngành O là hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc. Dự kiến, đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thời điểm điều tra tiến hành vào ngày 01/3/2021, đối với cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo thời điểm điều tra tiến hành vào ngày 01/7/2021. Kết quả điều tra sẽ được công báo vào cuối năm 2021.

Xuân Hiếu – Trần Chiến