Họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sáng 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và bàn giải pháp thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 với mục đích làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai các cấp xã, huyện, tỉnh trong giai đoạn năm 2015 – 2019, đồng thời để đề xuất đánh giá được sự biến động và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030.

Đến nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai cho 18 huyện, thi xã, thành phố; hoàn thành công tác chuẩn bị tài liệu, bản đồ và các hồ sơ có liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai các cấp xã, huyện, tỉnh; hoàn thành công tác chuẩn bị tờ khai cho 1.481 tổ chức sử dụng đất phục vụ công tác kiểm kê đất đai 09 chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT (Bộ TNMT); hoàn thành “Phương án kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Quảng Nam”.

Xuân Hiếu