Họp Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới

Sáng 13/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thời gian đến.

Tính đến ngày 31/3/2019, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 204 xã là 14,18 tiêu chí/xã (tăng 0,02 tiêu chí so với năm 2018), đã có 85 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 41,67%). Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 26 xã đạt dưới 8 tiêu chí, có 46/72 xã đạt chuẩn giai đoạn 2011-2017 bị “rớt” tiêu chí.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng nguồn vốn được bố trí trực tiếp từ Chương trình NTM là trên 618 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt gần 16%. Đến nay, toàn tỉnh có 78 thôn được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. 26 xã được UBND tỉnh thống nhất xây dựng  “Xã NTM nâng cao” và “Xã NTM kiểu mẫu”. UBND huyện Phú Ninh đã phê duyệt kế hoạch duy trì, nâng chuẩn huyện NTM Phú Ninh giai đoạn 2018-2020 và UBND huyện Duy Xuyên đã phê duyệt kế hoạch đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020. Thành phố Tam Kỳ đã hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh thẩm tra, trình Trung ương thẩm định, xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế khi triển khai xây dựng NTM, nổi lên là khó khăn trong việc bố trí vốn đầu tư cho NTM, tỷ lệ giải ngân còn thấp, việc sử dụng, bảo quản các công trình, thiết chế văn hoá chưa hiệu quả.

Kim Ngân – Trần Chiến