Hơn 9.000 hộ dân huyện Nam Trà My hưởng lợi từ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

Sau 5 năm (2014 – 2019) triển khai thực hiện, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại huyện Nam Trà My đã đạt được nhiều mục tiêu phát triển về cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các loại hình sinh kế sản xuất, nâng cao thu nhập cho đồng bào Ca Dong, Xê Đăng trên địa bàn; theo thống kê đã có trên 9.000 hộ của địa phương này được hưởng lợi từ các chương trình của dự án.

Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được triển khai tại 5 xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Don và Trà Nam của huyện Nam Trà My. Qua 5 năm, Dự án đã đầu tư xây mới, sửa chữa và nâng cấp nhiều công trình dân sinh và hạ tầng giáo dục; hệ thống nước sạch sinh hoạt; kênh mương thủy lợi; nhà sinh hoạt cộng đồng… Ngoài ra, các tiểu dự án về hỗ trợ sinh kế được chú trọng đầu tư, triển khai giúp hàng nghìn người dân địa phương được trực tiếp hưởng lợi, tạo động lực phát triển kinh tế gia đình. Kết quả, sau 5 năm, hơn 9.000 hộ được hưởng lợi trực tiếp ở các lĩnh vực phát triển đa dạng sinh kế, an sinh xã hội, văn hóa cộng đồng… Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên cũng phân bổ đầu tư vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình về chế độ dinh dưỡng, an ninh lương thực, liên kết thị trường, giáo dục, hạ tầng cơ sở, nước sinh hoạt… trên địa bàn với tổng kinh phí đầu tư gần 79 tỷ đồng.

Trần Đức