Hơn 72 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020

UBND tỉnh cũng vừa quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững – Chương trình 135 năm 2020, với hơn 72 tỷ đồng.

Trong đó, dự phòng phân bổ gần 9 tỷ đồng để phân bổ cho 5 xã: 3 xã – Trà Tân (Bắc Trà My), Quế Lộc, Sơn Viên (Nông Sơn) hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020; 2 xã: Bình Sơn (Hiệp Đức) và Quế Trung (Nông Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và 20 thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời phân bổ cho 61 xã và 15 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 với hơn 63 tỷ đồng.

LONG PHI