Hơn 11 tỷ đồng thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2/2019

 Theo Quyết định số 3245, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt cấp cho các địa phương, đơn vị, hơn 11 tỷ đồng, từ nguồn Cải cách tiền lương năm 2019 của ngân sách tỉnh, để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

Các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, rà soát, thực hiện chi trả các chính sách hỗ trợ đảm bảo đối đúng tượng, chế độ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định; đồng thời cân đối kinh phí từ nguồn 50% nguồn giảm chi để chi trả chế độ tinh giản biên chế cho các đối tượng, với số tiền trên 768 triệu đồng.