Hội Tù yêu nước tỉnh hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020

Sáng 22/1, Hội Tù yêu nước tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội Tù yêu nước được hợp nhất với Hội Cựu Thanh niên xung phong theo Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có 5/13 đơn vị hội cấp huyện, 85/167 hội cấp xã được hợp nhất với Hội Cựu TNXH thành hội mới, 8/13 hội các địa phương còn lại được ghép vào nhóm các tổ chức hội nghề nghiệp, không được hỗ trợ kinh phí hoạt động, do đó có những thay đổi về công tác tổ chức, nhân sự. Vượt qua khó khăn sau hợp nhất, Hội Tù yêu nước tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong năm qua, các cấp hội trong tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 được 180 triệu đồng. Vận động cán bộ hội viên tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới hơn 4.500 ngày công, 250 triệu đồng; hiến đất chỉnh trang đường làng ngõ xóm 20 nghìn m2 đất; ủng hộ các quỹ xã hội do Mặt trận và địa phương vận động hơn 590 triệu đồng. Hội Tù yêu nước cơ sở còn vận động hội viên tham gia xây dựng quỹ hội được 681 triệu đồng, quỹ góp vốn quay vòng hơn 1,6 tỷ đồng, quỹ đồng đội và các quỹ khác hơn 230 triệu đồng để hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống hội viên.

Ngọc Trang – Phúc Lâm