Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương

Sáng 22/10, Tỉnh Ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy; các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã quán triệt Nghị quyết số 35, ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị về “ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Nghị quyết 35 đã nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã triển khai Kế hoạch số 256, ngày 22.7.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện NQ 35 của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh quán triệt Nghị quyết số 50, ngày 20.8.2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Chỉ thị số 25, ngày 8.8.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Nguyễn Thị Thu Lan quán triệt Chỉ thị số 32, ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới. Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền quán triệt Chỉ thị số 26, ngày 9.11.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật  trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc ; Chỉ thị 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác tội phạm, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

LONG PHI – PHÚC LÂM