Hội đồng khoa học Sáng kiến cấp tỉnh họp xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh năm 2019

Để xét công nhận sáng kiến năm 2019, sáng 21/1, Hội đồng khoa học Sáng kiến cấp tỉnh họp xét duyệt các sáng kiến cấp tỉnh năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đó, Sở Khoa học & Công nghệ đã nhận được tổng cộng hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 của các ngành, địa phương ( trừ ngành giáo dục và đào tạo) là 24 đơn vị, với tổng số sáng kiến đề nghị công nhận là 110 sáng kiến; trong đó có 01 sáng kiến đề nghị công nhận đặc cách và 109 sáng kiến đề nghị xét công nhận. Sau khi tiếp nhận, Sở KH&CN đã tổng hợp hồ sơ và tổ chức họp các Hội đồng chuyên ngành thẩm định sáng kiến từ ngày 25/12/2019 đến ngày 30/12/2019 nhằm thẩm định, đánh giá sơ loại sáng kiến cấp tỉnh. Tại  Hội đồng sáng kiến đã có những nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm: Hình thức trình bày Báo cáo sáng kiến; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, nhân rộng; khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Đồng thời, Hội đồng sáng kiến cũng đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các tác giả sáng kiến. Trong đó, đa số các Bản mô tả sáng kiến được trình bày đúng quy định, các giải pháp đề xuất đã có tính mới, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Một số giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả trên địa bàn và có khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số bản mô tả sáng kiến chưa có tính mới, hàm lượng khoa học chưa nhiều, còn tính chất mô tả liệt kê, chưa có tính đột phá, chưa có những tổng quan nghiên cứu, đánh giá những tồn tại, hạn chế của các giải pháp trước đây, cũng chưa có sự so sánh từ đó làm rõ hơn hiệu quả, lợi ích mang lại của Sáng kiến.

Minh Quân