HĐND huyện Phước Sơn tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa 11

Trong 2 ngày 17 và 18/7, HĐND huyện Phước Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa 11, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện Phước sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Vụ Hè Thu diện tích gieo trồng ước đạt 880 ha, đạt  trên 76% KH. Tổng đàn gia súc trên 12.900 con, tăng hơn 2.000 con so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, cơ bản khống chế dịch bệnh LMLM xảy ra trên địa bàn, đã trồng mới khoảng 500 ha rừng, giao khoán quản lý bảo vệ rừng với tổng diện tích trên 76.500 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 8,8 tiêu chí/xã, tăng 13 tiêu chí so với cùng kỳ. Kỳ họp lần này, HĐND huyện Phước Sơn đã thông qua 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

                                                                                                               Trọng Ý – Anh Tuấn