Gần 286 tỷ đồng hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư

Thời gian qua, công tác sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và địa phương tích cực thực hiện, nhất là đối với các huyện miền núi. Qua đó từng bước thay đổi diện mạo làng, bản, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Tổng kinh phí UBND tỉnh đã bố trí trong 3 năm từ 2017 đến 2019 cho 9 huyện miền núi thực hiện cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư gần 286 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân trong năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 là trên 174 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ cho trên 4.300 hộ san lấp nền nhà, di chuyển nhà, di dời chỉnh trang tại chỗ, hỗ trợ đất sản xuất cùng những điều kiện thiết yếu khác như nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, đường dân sinh. Những nỗ lực lớn trong công tác sắp xếp, bố trí dân cư đã góp phần ổn định phần lớn các hộ dân vùng núi, trong đó có việc rà soát lại quy hoạch bố trí dân cư gắn với phát triển sản xuất cho phù hợp với từng thôn, bản, điểm dân cư để thuận lợi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước….Thông qua đó thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho miền núi.

Kim Ngân – Tấn Châu