Đến cuối tháng 9.2020 Quảng Nam phân bổ 450 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến cuối tháng 9.2020, Quảng Nam đã phân bổ trên 450 tỷ đồng cho các địa phương, các ngành triển khai các dự án hợp phần, hiện nay, các địa phương, ngành đã giải ngân 103 tỷ đồng đạt tỷ lệ 23%.

Tính đến cuối tháng 9.2020, cả tỉnh có 2.500 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt 91% so với mục tiêu đề ra.

Ngoài nguồn vốn này, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả 141 tỷ đồng về chính sách khuyến khích thoát nghèo đối với hộ, thôn khối phố đạt các tiêu chí giảm nghèo đề ra; cấp 23 tỷ đồng chi trả chính sách cho các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội. Từ đầu năm đến nay, các địa phương cũng đã thực hiện tốt chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 80 của chính phủ, trong đó về tín dụng, dạy nghề, xuất khẩu lao động, toàn tỉnh đã cho vay hơn 6,5 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và 6,5 nghìn lượt hộ mới thoát nghèo. Toàn tỉnh đã tuyên truyền vận động, tổ chức dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho hơn 1,5 nghìn lao động. Tính đến cuối tháng 9.2020, cả tỉnh có 2.500 hộ đăng ký hộ thoát nghèo bền vững, đạt 91% so với mục tiêu đề ra cả năm là giảm từ 2.700 đến 3.000 hộ trong năm 2020.

Ngọc Trang