Công bố Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Quảng Nam đén năm 2025, có xét đến 2035

Hướng tới đạt tỷ lệ lấp đầu bình quân 75% vào năm 2025, lấp đầy 90% vào năm 2035, phát huy hiệu quả phát triển các cụm công nghiệp, phục vụ cho nhu cầu đầu tư và phát triển công nghiệp và định hướng phát triển KTXH của tỉnh, sáng nay, Sở Công thương đã tổ chức công bố Quy hoạch Phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến 2035.

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp mà tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt, Quảng Nam sẽ có 92 cụm công nghiệp, diện tích phát triển đến năm 2025 sẽ là trên 2.280ha, và đến năm 2035, tổng diện tích quy hoạch sẽ được giới hạn đến 2.613 ha. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, các cụm công nghiệp trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh sẽ đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 75% và đến năm 2035 tỷ lệ này sẽ đạt bình quân 90%. Giá trị sản xuất công nghiệp tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tương ứng với 30.000 tỷ đồng và đạt 35.000 tỷ đồng vào năm 2035.Lao động tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 20% trong tổng số lao động của ngành công nghiệp đang làm việc tại địa phương, tương ứng với 35.000 người và 40.000 người vào năm 2035.

Quy hoạch cũng đưa ra một số giải pháp chủ yếu về nâng cao chất lượng công tác quy hoạch chi tiết, tăng cường công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng; Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các cụm công nghiệp và thu hút đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp.

Hiền Viên – Trung Hiếu